Nabór na rok 2016/2017

Zapraszamy!!

Przyjdź i zapytaj o wolne miejsca…

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Studium: ul. Podmiejska 25a, Kalisz, tel. 062 766 04 46, e-mail: ppskak@op.pl

Link do podania:
http://www.mediafire.com/…/v99v3…/podanie-do-szko%C5%82y.doc

Rozmowa kwalifikacyjna jest podzielona na 2 części i polega:

  • w części praktycznej (sprawdzającej predyspozycje do zawodu) na zaprezentowaniu fragmentu prozy bądź poezji oraz zaśpiewaniu piosenki (specjalizacja teatralna) lub zaprezentowaniu fragmentu zaimprowizowanego tańca (specjalizacja taneczna)
  • w części teoretycznej na rozmowie dotyczącej literatury i ogólnej wiedzy o kulturze oraz zainteresowań kandydata.

Nauka w Studium trwa 2 lata (na razie – przygotowujemy się do przekształcenia, dzięki niemu będziemy mogli oferować edukację trwającą 3 lata, kończącą się licencjatem). Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w cyklu 4-semestralnym.

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.

Pomyślne zaliczenie czterech semestrów uprawnia do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, który jest podstawą otrzymania dyplomu ukończenia Studium i uzyskania zawodu

ANIMATOR KULTURY O SPECJALIZACJI TEATRALNEJ LUB TANECZNEJ

Egzamin dyplomowy przebiega dwuetapowo i się z warsztatu w formie spektaklu, pokazu choreografii, wernisażu bądź innej formy scenicznej oraz pisemnej pracy dyplomowej na temat ustalony z promotorem.

W trzecim semestrze nauki nasi studenci odbywają praktykę w ośrodkach i centrach kultury, mediach, ośrodkach terapii zajęciowej, agencjach reklamowych, ośrodkach sztuki plastycznej lub w teatrach zawodowych na terenie całego kraju.

W ciągu dwóch lat studiów realizowane są bloki przedmiotów ogólnych i specjalistycznych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na rekrutację, która odbędzie się w budynku Studium przy ulicy Podmiejskiej 25a.

Dokumenty należy składać w sekretariacie PPSKAK (drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście)

Ubiegający się o przyjęcie do Studium powinni dostarczyć do sekretariatu (najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) następujące dokumenty:

  • świadectwo maturalne
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie (proszę pobrać plik)podanie.doc
  • CV
  • 3 fotografie

Studium Animatorów Kultury to szkoła, która pozwoli Wam:

określić swoją indywidualność, sprecyzować własne zainteresowania, rozwijać uzdolnienia i pasje, radzić sobie z trudnościami, zrozumieć, że sukces, to żyć w zgodzie z sobą, otworzyć się na innych ludzi

Uczymy ludzi wrażliwych i poszukujących!
Rozwijamy Waszą kreatywność na zajęciach teatralnych (reżyseria, scenografia, zajęcia aktorskie, pisanie scenariuszy, wystąpienia, praca animacyjna i in.) i tanecznych (taniec współczesny, choreografia, rytmika), a o intelekt dbamy na przedmiotach teoretycznych.
Nauka u nas jest dobrym przygotowaniem do podjęcia ciekawej pracy bądź kontynuacji studiów na kierunkach związanych z kulturą, teatrem, mediami, rozrywką, reklamą, pracą z ludźmi.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.