Rekrutacja

Zapraszamy!

Rekrutacja na nowy rok szkolny – prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zawody:

 • artysta animator działań teatralnych
 • artysta animator tańca
 • artysta animator działań filmowych
 • artysta animator fotografii
 • animator działań regionalnych (NOWA PROPOZYCJA!)

Kształcenie bezpłatne w trybie dziennym i zaocznym.
(Tutaj znajdziesz link do podania o przyjęcie do szkoły.)
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Studium: ul. Podmiejska 25a, Kalisz, tel. 062 766 04 46, e-mail: sekretariat@studium.kalisz.pl

Studium Animatorów Kultury — nabór na rok 2018/19

Zapraszamy do Studium Animatorów Kultury, informacje o procesie rekrutacyjnym dostępne są tu »» http://studium.kalisz.pl/nabor-na-rok-20122013/Autorka: Jolanta Chowańska

Opublikowany przez Studium Animatorów Kultury Piątek, 1 czerwca 2018

Rekrutacja do Studium Animatorów Kultury

Zapraszamy do Studium Animatorów Kultury, informacje o procesie rekrutacyjnym dostępne są tu »» http://studium.kalisz.pl/nabor-na-rok-20122013/Teatr, Taniec, Film (dzienny): I termin — 5 lipca 2018 r. — godz. 10:00 Teatr, Taniec, Film (dzienny): II termin — 31 sierpnia 2018 r. — godz. 10:00 Film (zaoczny): I termin — 5 lipca 2018 r. — godz. 10:00 II termin — 31 sierpnia 2018 r. — godz. 10:00 i 8 września 2018 r. — godz. 10:00Autorka: Karolina Spławik Olek

Opublikowany przez Studium Animatorów Kultury Wtorek, 26 czerwca 2018

Rozmowa kwalifikacyjna jest podzielona na 2 części i polega:

 • w części praktycznej (sprawdzającej predyspozycje do zawodu) na zaprezentowaniu fragmentu prozy bądź poezji oraz zaśpiewaniu piosenki (specjalizacja teatralna) lub zaprezentowaniu fragmentu zaimprowizowanego tańca (specjalizacja taneczna); kandydaci innych specjalizacji prezentują portfolio (teczka, nośnik lub online)
 • w części teoretycznej na rozmowie dotyczącej ogólnej wiedzy o kulturze oraz zainteresowań kandydata.

Nauka w Studium trwa 2 lata. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w cyklu 4-semestralnym.

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.

Pomyślne zaliczenie czterech semestrów uprawnia do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, który jest podstawą otrzymania dyplomu ukończenia Studium i uzyskania zawodu.

Egzamin dyplomowy przebiega dwuetapowo i składa się z warsztatu w formie spektaklu, pokazu choreografii, wernisażu bądź innej formy scenicznej oraz pisemnej pracy dyplomowej na temat ustalony z promotorem.

W trzecim semestrze nauki nasi studenci odbywają praktykę w ośrodkach i centrach kultury, mediach, ośrodkach terapii zajęciowej, agencjach reklamowych, ośrodkach sztuki plastycznej lub w teatrach zawodowych na terenie całego kraju.

W ciągu dwóch lat studiów realizowane są bloki przedmiotów ogólnych i specjalistycznych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na rekrutację, która odbędzie się w budynku Studium przy ulicy Podmiejskiej 25a.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Studium (drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście)

Ubiegający się o przyjęcie do Studium powinni dostarczyć do sekretariatu (najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis)
 • podanie (proszę pobrać plik) podanie.doc
 • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
 • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym
 • ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywnośći społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Co dalej?

Nauka u nas jest dobrym przygotowaniem do podjęcia ciekawej pracy bądź kontynuacji studiów na kierunkach związanych z kulturą, teatrem, mediami, rozrywką, reklamą, pracą z ludźmi.

Nasi absolwenci, w zależności od wybranego zawodu, znajdują pracę m.in. w takich miejscach jak: domy kultury, teatry, europejskie ośrodki kultury i sztuki, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, w szeroko rozumianym ruchu artystycznym i jego różnych agendach, środowiskowych domach pomocy społecznej, domach seniora, dyskusyjnych klubach filmowych, kinach, klubach książki, domach dziecka, ośrodkach socjoterapii, sanatoriach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodkach organizacji czasu wolnego, stacjach radiowych i telewizyjnych, stowarzyszeniach i fundacjach, muzeach i galeriach sztuki, portalach internetowych; prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty artystyczne lub samodzielną działalność artystyczno – animacyjną.

Zajrzyj na nasz profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/studium.kultury

Close Menu