Centrum Edukacji Artystycznej oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla uczniów szkół artystycznych. Można umówić się na bezpośrednią rozmowę lub kontakt on-line.

Młodzież szkół artystycznych jest tak samo, jak wszyscy młodzi ludzie, narażona na wiele niebezpieczeństw wynikających ze specyfiki funkcjonowania we współczesnym świecie i licznych zagrożeń z tym związanych.

Charakterystyczną cechą uczniów szkół artystycznych są uzdolnienia kierunkowe w zakresie muzyki, plastyki i tańca. Wiąże się to ze specyficzną percepcją rzeczywistości i funkcjonowania psychofizycznego uczniów. Młodzi adepci sztuki nie są wolni od przeżywania szeregu zróżnicowanych doświadczeń, typowych ze względu na dynamikę rozwoju dzieci i młodzieży, a także nie są wolni od doświadczania zróżnicowanych sytuacji trudnych wynikających z wydarzeń losowych. Doświadczać mogą nie tylko kryzysów związanych ze specyfiką kształcenia artystycznego, ale także przechodzą przez trudności wynikające z relacji rówieśniczych, rodzinnych, z powodu kłopotów natury zdrowotnej czy też podejmowania zachowań ryzykownych.

Wśród najczęściej powtarzających się problemów, z którymi do psychologów CEA zgłaszają się uczniowie, ich rodzice lub nauczyciele znajdują się:

  • problemy związane ze specyfiką rozwoju artystycznego, w tym problemy z zakresu tremy, perfekcjonizmu, braku motywacji, relacji mistrz-uczeń, korekty artystycznej, przeciążeń fizycznych i psychicznych oraz innych trudności wynikających z charakterystyki kształcenia muzycznego, plastycznego lub baletowego,
  • trudności w funkcjonowaniu uczniów wynikające z zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych, zaburzeń zachowania, zaburzeń odżywiania, zachowań ryzykownych, uzależnień, nieharmonijnego rozwoju zdolności ogólnych i kierunkowych, niepowodzeń szkolnych i artystycznych,
  • problemy związane z nieprawidłowościami w kontaktach interpersonalnych: relacje uczeń-nauczyciel-rodzic; relacji nauczyciel przedmiotu artystycznego (mistrz, mentor)-uczeń,
  • trudności w zakresie dostosowań edukacyjnych w zakresie przedmiotów artystycznych do indywidualnych możliwości uczniów, związanych z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach lub opiniach psychologiczno-pedagogicznych, w sytuacji doświadczania przez ucznia trudności rozwojowych,
  • inne, indywidualnie zróżnicowane trudności wynikające z sytuacji życiowej ucznia, wymagające profesjonalnego wsparcia, doradztwa lub regularnej pomocy terapeutycznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea

Close Menu