Opis zawodu

To zawód dla tych, którzy kochają film, są zainteresowani pracą w grupie, organizowaniem rozmaitych spotkań, kreacją własnych pomysłów, realizacją artystycznych wizji, budzeniem potencjałów tkwiących w ludziach poprzez działania zorientowane wokół filmu i jego szerokiego wykorzystania w różnych formach pracy w środowisku lokalnym.

Kształcenie do zawodu animatora działań filmowych wzmocnione jest obszernym spektrum przedmiotów z zakresu wiedzy o kulturze i jej animacji, różnych dziedzinach sztuki oraz teoretycznego i praktycznego przygotowania do podejmowania rozmaitych inicjatyw w środowiskach lokalnych.

Nauka trwa 4 semestry, realizowana jest w trybie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym. Skierowana jest do osób zainteresowanych sztuką filmową, fotograficzną, oddziaływaniem przez obraz, warsztatem filmowym, animacją filmową.

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymuje tytuł animatora kultury w zawodzie animator działań filmowych.

Posiada kwalifikacje do pracy animacyjnej i artystycznej w zakresie realizacji filmowej do pracy zawodowej w instytucjach kultury, sztuki i edukacji.


Absolwent posiada następujące kompetencje:

  • ma wiedzę na temat gatunków produkcji filmowej oraz sposobów zastosowania nowych mediów, 
  • posiada wiedzę o zasadach tworzenia scenariuszy filmowych (fabularnego, dokumentalnego, animowanego),
  • zna metody i techniki montażu filmowego,
  • zna zasady wykonywania animacji filmowej 
  • zna zasady tworzenia warsztatu filmowego jako formy edukacyjnej,
  • posługuje się mediami cyfrowymi i technikami multimedialnymi, współdziała w zespołach tworzących różnorodne projekty animacyjne,
  • jest przygotowany do pracy zawodowej – posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania kultury i sposobów jej animowania,
  • rozumie działanie i strukturę mediów cyfrowych oraz ich zastosowanie w praktyce,
  • posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej.

Perspektywy zawodowe

Kierunek przygotowuje w sposób praktyczny do pracy: w centrach kultury, Młodzieżowych Domach Kultury, placówkach oświatowych, telewizjach internetowych, centrach informacji kulturalnej, lokalnych mediach, przy eventach i festiwalach. Dla chętnych istnieje możliwość przygotowania teczki do artystycznych szkół filmowych.

Adresaci

Naszymi adresatami są młodzi ludzie, którzy chcą nauczyć się ABC rzemiosła filmowego w praktyce (cyfrowy sprzęt filmujący, statyw, rekorder dźwięku, mikrofon), pracy w programie montażowym Adobe Premiere, zorganizowania małego planu filmowego (na potrzeby realizacji reklam, newsów, reportaży, etiud fabularnych), podstaw scenopisarstwa i języka filmowego, tworzenia vlogów, kanałów internetowych do publikacji prac filmowych. Dowiedzą się również, jak w praktyce zorganizować i przeprowadzić warsztaty filmowe, mobilne akcje edukacji filmowej, zajęcia filmowe dla różnych grup wiekowych w tym również zajęcia z filmoterapii.

Dlaczego warto?

Bo dwa lata pracy w naszej szkole zaowocują konkretnymi efektami: słuchacze pod okiem ekspertów z branży zrealizują autorskie projekty, cykl reklam społecznych oraz wspólną etiudę fabularną lub dokumentalną, która zostanie zaprezentowana na wydarzeniach i festiwalach filmowych.

Close Menu