ulotka 2018Zapraszamy! 

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019

 

Egzaminy wstępne (rozmowa kwalifikacyjna) system dzienny:

  • 5 lipca 2018 r., godz. 10:00
  • 31 sierpnia 2018 r., godz. 10:00.

 

Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) system zaoczny:

8 września 2018 r., godz. 10:00.

 

„Umiejętności i praktyka!”

Policealne Studium Animatorów Kultury

 

Przygotowaliśmy dla Was trzy specjalizacje:
— animator tańca
— animator działań teatralnych
— animator działań filmowych
w trybie dziennym i zaocznym.

(Tutaj znajdziesz link do podania o przyjęcie do szkoły.)
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Studium: ul. Podmiejska 25a, Kalisz, tel. 062 766 04 46, e-mail: ppskak@op.pl

http://

Rozmowa kwalifikacyjna jest podzielona na 2 części i polega:

  • w części praktycznej (sprawdzającej predyspozycje do zawodu) na zaprezentowaniu fragmentu prozy bądź poezji oraz zaśpiewaniu piosenki (specjalizacja teatralna) lub zaprezentowaniu fragmentu zaimprowizowanego tańca (specjalizacja taneczna)
  • w części teoretycznej na rozmowie dotyczącej literatury i ogólnej wiedzy o kulturze oraz zainteresowań kandydata.

Nauka w Studium trwa 2 lata. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w cyklu 4-semestralnym.

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.

Pomyślne zaliczenie czterech semestrów uprawnia do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, który jest podstawą otrzymania dyplomu ukończenia Studium i uzyskania zawodu

ANIMATOR KULTURY O SPECJALIZACJI TEATRALNEJ, TANECZNEJ lub FILMOWEJ

Egzamin dyplomowy przebiega dwuetapowo i składa się z warsztatu w formie spektaklu, pokazu choreografii, wernisażu bądź innej formy scenicznej oraz pisemnej pracy dyplomowej na temat ustalony z promotorem.

W trzecim semestrze nauki nasi studenci odbywają praktykę w ośrodkach i centrach kultury, mediach, ośrodkach terapii zajęciowej, agencjach reklamowych, ośrodkach sztuki plastycznej lub w teatrach zawodowych na terenie całego kraju.

W ciągu dwóch lat studiów realizowane są bloki przedmiotów ogólnych i specjalistycznych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na rekrutację, która odbędzie się w budynku Studium przy ulicy Podmiejskiej 25a.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Studium (drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście)

Ubiegający się o przyjęcie do Studium powinni dostarczyć do sekretariatu (najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia liceum
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie (proszę pobrać plik) podanie.doc
  • CV
  • 3 fotografie

Studium Animatorów Kultury to szkoła, która pozwoli Wam:

określić swoją indywidualność, sprecyzować własne zainteresowania, rozwijać uzdolnienia i pasje, radzić sobie z trudnościami, zrozumieć, że sukces, to żyć w zgodzie z sobą, otworzyć się na innych ludzi

Uczymy ludzi wrażliwych i poszukujących!
Rozwijamy Waszą kreatywność na zajęciach teatralnych (reżyseria, scenografia, zajęcia aktorskie, pisanie scenariuszy, wystąpienia, praca animacyjna i in.) i tanecznych (taniec współczesny, choreografia, rytmika), a o intelekt dbamy na przedmiotach teoretycznych.
Nauka u nas jest dobrym przygotowaniem do podjęcia ciekawej pracy bądź kontynuacji studiów na kierunkach związanych z kulturą, teatrem, mediami, rozrywką, reklamą, pracą z ludźmi.

 

Close Menu