INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu – dalej „Szkoła”

62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 25a

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) oraz na podstawie udzielonej zgody.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji słuchaczy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);

 2. realizacji procesu nauczania (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 3. realizacji obowiązku informacji oświatowej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 4. informowanie o wynikach nauki i sprawach szkolnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);

 5. zapewnienia bezpieczeństwa słuchaczom i innym osobom przebywającym na terenie Szkoły (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);

 6. zabezpieczenie mienia Szkoły (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);

 7. prowadzenia statystyk dotyczących wyników słuchaczy i grupy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 8. w przypadkach nie związanych z podstawową działalnością administratora danych dane osobowe mogą być przetwarzane tylko za twoją każdorazowo udzielną zgodą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).

 9. rozpatrzenia i realizacji ofert i zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 10. zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia warsztatów, konkursów, wycieczek itp. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO)

 11. realizacji pozostałych zadań statutowych Szkoły (statut Szkoły dostępny jest w siedzibie szkoły).

W przypadkach nie związanych z podstawową działalnością administratora danych dane osobowe mogą być przetwarzane tylko za każdorazowo udzielną zgodą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).

Przekazywanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych jest Zespół Szkół Animatorów Kultury w Kaliszu

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);

 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;

 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czas przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania edukacji. Po zakończeniu okresu edukacji dane będą przetwarzane w celach archiwalnych oraz na wypadek prawnej potrzeby przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne i konieczne w celu przyjęcia słuchacza do szkoły i zrealizowania procesu edukacyjnego. Bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja zadań statutowych Szkoły w stosunku do słuchacza, którego dane nie zostały udostępnione.

Prawo do skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez administratora danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Kontakt do inspektora ochrony danych

tel. 506 366 906, e-mail: inspektor@adamekk.com

Close Menu