Untitled-1

II Przegląd Małych Form Scenicznych 

edycja 2017

1. Organizator
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu
z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 25 a, 62-800 Kalisz.

2. Termin i miejsce
6 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w PPSKAK w Kaliszu, ul. Podmiejska 25 a

3. Cel imprezy

  • Popularyzacja małych form scenicznych.

  • Promowanie młodych talentów artystycznych.

  • Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy scenicznej z zespołami.

  • Konfrontacja dorobku artystycznego.

  • Integracja środowiska młodych artystów.

W ramach przeglądu odbędą się pokazy przygotowane przez
specjalistów z dziedziny tańca, teatru
i piosenki związanych z PPSKAK

4. Biuro Organizacyjne
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
w Kaliszu, ul. Podmiejska 25 a, 62-800 Kalisz
tel. 062 766 04 46, e-mail:
studiuma.kalisz@gmail.com

Karta zgłoszenia dostępna pod Regulaminem.

Organizacja:
Anna Wytych-Wierzgacz
Iwona Banasiak
Marzanna Forysiak

5. Regulamin
Warunki uczestnictwa:
1. W przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie zespoły sceniczne i soliści, pracujący w dowolnej
formie teatralnej, tanecznej i wokalnej.

2. Czas występu nie może przekraczać 10 minut.
3. Czas przygotowania do występu nie może przekraczać 10 minut.
4. W przeglądzie mogą wziąć udział osoby powyżej 15. roku życia.
5. Jury ocenia pokazy bez podziału na kategorie form scenicznych.
6. Instytucje lub osoby delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia.
7. Uczestnicy przesyłają wypełnione karty zgłoszeń (dostępne poniżej) na adres organizatora (poczta elektroniczna lub tradycyjna) w terminie do 31 marca 2017 r.
8. Do karty zgłoszenia należy dołączyć informacje o zespole/artyście. Zgłoszenia powinny być wypełnione pismem drukowanym i obejmować dokładne informacje. Wszelkie dane zawarte w karcie zgłoszenia traktowane są jako ostateczne.
9. Karty zgłoszeń wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji i dowolnego dokumentowania (foto, video, audycje radiowe, telewizyjne, etc.) prezentowanych programów artystycznych oraz dowolnego ich wykorzystania w celach promocyjnych i dokumentacyjnych.
11. Uczestnicy przeglądu udzielają zezwolenia Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w związku z wydarzeniem. Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi tychże praw; uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje prawa do artystycznych wykonań zarejestrowanych podczas przeglądu w zakresie ich:
– rejestracji telewizyjnej,
– fotografowania,
– nadawania,
– utrwalania,
– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
– wprowadzenia do obrotu oraz najmu i użyczenia,
– wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet,
– publicznego odtwarzania,
– archiwizacji.
1
2. Warunki techniczne:
a)
Podkład muzyczny w formacie audio lub mp3 na nośnikach USB, laptop, smartfon czy inne urządzenia z wtyczką minijack (koniecznie zaznaczone na karcie zgłoszenia).
Warunkiem przyjęcia nośnika jest jego czytelne opisanie.
b) Wymiary sceny
(czarna podłoga baletowa):
szerokość    5,5m
głębokość    10,5 m
wysokość    2,5 m
Istnieje też możliwość prezentacji i działań w ogrodzie, jednak Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w tej sprawie.
c) Organizator gwarantuje
podstawowe nagłośnienie i oświetlenie.
d) Do ewentualnych prób przeznacza się salę baletową (wejście na salę taneczną
wyłącznie bez obuwia!)
e) Ze względu na ograniczenia czasowe (czas przygotowania do występu nie może przekraczać 10 minut) Organizator nie dopuszcza bogatej scenografii, wymagającej długiego montażu i demontażu na scenie.
f) Wymagane jest zabezpieczenie elementów dekoracji, tak, by nie uszkodziły powierzchni sceny.

6.  Ocena i nagrody
Jury oceniać będzie:
umiejętności
pomysłowość
innowacyjność
precyzję wykonania (warsztat)
walory artystyczne
osobowość sceniczną

Jury przyznaje nagrody rzeczowe oraz dyplomy za konkretne walory prezentacji.

7. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik przeglądu ma obowiązek przestrzegania zaleceń Organizatora dotyczących przepisów p.poż. i bhp.

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania własnego ubezpieczenia OC. W przypadku nie spełnienia tego warunku PPSKAK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Wysłanie zgłoszenia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminowe.
Szczegółowy program prezentacji zespoły otrzymają w dniu rozpoczęcia imprezy.
Ilość uczestników jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
Kolejność i czas prezentacji ustala Organizator.
Informacje dla uczestników zostaną przekazane drogą mailową.
Przed prezentacją uczestni
cy mają obowiązek zgłoszenia się do Biura Organizacyjnego.
Ze względu na bezpieczeństwo występujących na scenie, obowiązuje całkowity zakaz używania lamp błyskowych (również w telefonach komórkowych).
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z udziału w imprezie. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania uczestników ze
względu na niekulturalne zachowanie.

Informacje na temat przeglądu można śledzić na Facebooku: https://www.facebook.com/studium.kultury

KARTA ZGŁOSZENIA

II Przegląd Małych Form Scenicznych


edycja 2017

KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa zespołu
_________________________________________________________________________________

Instytucja delegująca
_________________________________________________________________________________

Adres do korespondencji, tel. /fax
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tytuł i czas trwania prezentacji
_________________________________________________________________________________

Wymagania techniczne związane z pokazem

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące prezentacji (autor muzyki, autor tekstu, autor choreografii, reżyser, w przypadku piosenki również wykonawca oryginału)


_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego
_________________________________________________________________________________

Dane dotyczące uczestników:

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska, wiek
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

____________________                              _____________________
miejscowość                                                                            podpis i pieczątka

Oświadczenie
Zgodnie z
Ustawą O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997 roku  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PPSKAK w Kaliszu wyłącznie do kontaktu w celach informacyjnych
i tym samym zobowiązuję Organizatorów do starannego przechowywania w bazie danych PPSKAK bez prawa wglądu osób trzecich w ich zawartość bez mojej zgody. Zgodnie z obwiązującym prawem przysługuje mi również  prawo do cofnięcia swojej zgody wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.


__________________                                ____________________________

miejscowość i data                                                             podpis artysty/opiekuna/kierownika zespołu

Close Menu