Untitled-1

 

 

10369196_865133960243543_7607207676796582599_nProtokół z obrad jury
I Przeglądu Małych Form Scenicznych
12 czerwca 2015

Jury w składzie:

Warszosław Kmita – aktor, wykładowca Reżyserii i Kultury Żywego Słowa w PPSKAK – przewodniczący

Magdalena Nowak – nauczyciel kształcenia słuchu, rytmiki i emisji głosu w Państwowej Szkole
Muzycznej, na UAM i w PPSKAK w Kaliszu,

Anna Wytych-Wierzgacz – tancerka, choreograf, nauczyciel tańca współczesnego
i ruchu scenicznego na Akademii Muzycznej w Łodzi i w PPSKAK w Kaliszu

po obejrzeniu 6 prezentacji konkursowych z zakresu teatru, teatru tańca i piosenki, zakwalifikowanych do przeglądu postanowiło nie przyznawać nagrody głównej oraz podziękować:

– Zespołowi Curie Teatralne z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrzeszowie (opiekun artystyczny: Beata Niełacna-Boruta), który zaprezentował fragmenty spektaklu „…tylko jedna” za poruszenie istotnej i trudnej problematyki społecznej oraz interesujące połączenie środków wyrazu scenicznego;
– Grupie tanecznej Let’s dance z Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach (opiekun artystyczny: Marlena Mucha) za
ciekawe rozwiązania choreograficzne oraz pomysłowość w doborze kostiumu scenicznego w przedstawieniu zatytułowanym „Sumienie” w choreografii Marleny Muchy;
– Katarzynie Rynkowskiej i Maciejowi Bąkowi z Ostrowskiego Centrum Kultury / Forum Synagoga (opieka artystyczna Natalia Janowska) za wysokie umiejętności muzyczne oraz ujmującą prezentację sceniczną;
– Weronice Bogusławskiej i Marii Kamańczyk z zespołu tanecznego AQUA z Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu (opiekun artystyczny: Ewa Paczkowska) za wysoki poziom umiejętności technicznych oraz stworzenie czytelnych relacji scenicznych w przedstawieniu pt.: „Zamiana” w choreografii Magdaleny Mazurowskiej;
– Wanessie Pogorzelec z Teatru la Lala działającego w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu (opiekun artystyczny: Paulina Gawrońska) za ekspresyjną prezentację trudnych aspektów wchodzenia w dorosłość oraz trafny dobór środków wyrazu w prezentowanych fragmentach spektaklu pt.: „Kieszonkowy Atlas Kobiet”.;
– Teatrowi Tańca Szafa z Ośrodka Działań Twórczych w Kaliszu za performatywne ujęcie tematu i umiejętność pracy w zespole w spektaklu zatytułowanym „Jak nie tańczę to…mnie swędzi…”.

Jury oraz Organizatorzy Przeglądu Małych Form Scenicznych StudiumA 2015 dziękują wszystkim artystom i ich instruktorom za udział w imprezie oraz przygotowanie prezentacji konkursowych.

Nasz przegląd pojawił się na mapie lokalnych imprez artystycznych dla młodzieży w celu popularyzacji małych form scenicznych, umożliwienia młodym twórcom – amatorom prezentacji swoich umiejętności i sposobów postrzegania świata, wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami oraz doświadczeń artystycznych, ale w szczególności w celi integracji środowiska młodych artystów.

Zachęcamy wszystkich do kontynuacji podjętej drogi twórczej, ciągłego poszukiwania i eksperymentowania na polu sztuk performatywnych, gdzie jeszcze czeka wiele nieodkrytych możliwości.

Serdecznie dziękujemy za współpracę nauczycielom i wolontariuszom za sprawne przeprowadzenie, animację i stworzenie przyjaznej atmosfery imprezy bardzo ważnej dla lokalnego środowiska artystycznego.
Organizatorzy dziękują Słuchaczom I roku specjalizacji Teatralnej PPSKAK w Kaliszu za zaprezentowanie spektaklu „Cymble” w reżyserii Pauliny Gawrońskiej podczas przerwy na obrady jury.
Życzymy wszystkim wytrwałości w poszukiwaniach artystycznych, ciągłego dążenia do doskonałości, lecz przede wszystkim RADOŚCI z tworzenia.

Zapraszamy za rok, a wszystkim zainteresowanym rozwijaniem swoich umiejętności proponujemy bezpłatne konsultacje z wykładowcami Studium Animatorów Kultury (kontakt z sekretariatem 62 766 04 46, ppskak@op.pl)

PPSKAK w Kaliszu

 

 

REGULAMIN

Przegląd Małych Form Scenicznych

edycja 2015

1. Organizator
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu
z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 25 a, 62-800 Kalisz.

2. Termin i miejsce
1
2 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w PPSKAK w Kaliszu, ul. Podmiejska 25 a

3. Cel imprezy
1. Popularyzacja małych form scenicznych.
2. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami.
3. Konfrontacje dorobku artystycznego.
4. Integracja środowiska młodych artystów.
W ramach przeglądu odbędą się pokazy mistrzowskie przygotowane przez
specjalistów z dziedziny tańca i teatru związanych z PPSKAK

4. Biuro Organizacyjne
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
w Kaliszu, ul. Podmiejska 25 a, 62-800 Kalisz
tel. 062 766 04 46, e-mail:
studiuma.kalisz@gmail.com

link do karty zgłoszenia: http://przeklej.org/file/S8iRCE/Karta.zgloszenia.doc

Organizacja:
Anna Wytych- Wierzgacz    tel.: 603 320 076      mail: anna_wytych@poczta.onet.pl
Paulina D. Gawronska        tel.:  662 235 689    mail: gawronna@yahoo.com

5. Regulamin
Warunki uczestnictwa:
1. W przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie zespoły sceniczne i soliści, pracujący w dowolnej
formie teatralnej, tanecznej i wokalnej (czas występu nie może przekraczać 10 minut).
2. Organizator dopuszcza prezentacje zespołów zagranicznych.
3.
W przeglądzie mogą wziąć udział osoby powyżej 15. roku życia.
4.
Jury dokona wyboru najlepszego pokazu, niezależnie od formy scenicznej.
5. Instytucje lub osoby delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia.
6. Uczestnicy przesyłają wypełnione karty zgłoszeń
(dostępne pod adresem: http://przeklej.org/file/S8iRCE/Karta.zgloszenia.doc), na adres organizatora (poczta elektroniczna lub tradycyjna) w terminie do 31 maja 2015 r. (nie decyduje data stempla pocztowego, a termin dostarczenia zgłoszenia).
7. Do karty zgłoszenia należy dołączyć informacje o zespole/artyście. Zgłoszenia powinny być wypełnione pismem drukowanym i obejmować dokładne informacje. Wszelkie dane zawarte w karcie zgłoszenia traktowane są jako ostateczne.
8. Karty zgłoszeń wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji i dowolnego dokumentowania (foto, video, audycje radiowe, telewizyjne, etc.) prezentowanych programów artystycznych oraz dowolnego ich wykorzystania w celach promocyjnych i dokumentacyjnych.
10. Uczestnicy przeglądu udzielają zezwolenia Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w związku z wydarzeniem. Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi tychże praw; uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje prawa do artystycznych wykonań zarejestrowanych podczas przeglądu w zakresie ich:
– rejestracji telewizyjnej,
– fotografowania,
– nadawania,
– utrwalania,
– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
– wprowadzenia do obrotu oraz najmu i użyczenia,
– wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet,
– publicznego odtwarzania,
– archiwizacji.
11. Warunki techniczne:
a)
Podkład muzyczny w formacie audio lub mp3 na nośnikach USB, CD ewentualnie laptop, smartfon czy inne urządzenia z wtyczką minijack.
Warunkiem przyjęcia nośnika jest jego czytelne opisanie
b) Wymiary sceny:
szerokość    5,5m
głębokość    10,5 m
wysokość    2,5 m
Istnieje też możliwość prezentacji i działań w ogrodzie, jednak Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w tej sprawie.
c) Organizator gwarantuje profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
d) Do ewentualnych prób przeznacza się salę baletową (wejście na salę taneczną
wyłącznie bez obuwia!)

6.  Ocena i nagrody
Jury oceniać będzie:
umiejętności
pomysłowość
innowacyjność
precyzję wykonania (warsztat)
walory artystyczne
osobowość sceniczną


7. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik przeglądu ma obowiązek przestrzegania zaleceń Organizatora dotyczących przepisów p.poż. i bhp.
Wysłanie zgłoszenia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminowe.
Szczegółowy program prezentacji zespoły otrzymają w dniu rozpoczęcia imprezy.
Ilość uczestników jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
Kolejność i czas prezentacji ustala Organizator. Informacje dla uczestników zostaną przekazane
 drogą mailową.
Przed prezentacją zapraszamy uczestników do Biura Organizacyjnego.
Ze względu na bezpieczeństwo występujących na scenie, obowiązuje całkowity zakaz używania lamp błyskowych (również w telefonach komórkowych).
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z udziału w imprezie. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania uczestników ze
względu na niekulturalne zachowanie.

 

 

Close Menu