Opis zawodu

Animator tańca jest zawodem przeznaczonym dla osób, których pasją jest taniec oraz jego różnorodność ruchowa, ale także dla tych, którzy chcą zdobyć przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne dotyczące budowania choreografii, pracy z zespołem oraz pedagogiki tańca. Kształcimy w kierunku tworzenia spektakli interdyscyplinarnych (ruch, dźwięk, światło itp.) oraz wykorzystywania różnych form ruchu w działalności animacyjnej.

Nauka trwa 4 semestry, realizowana jest w trybie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym.

Skierowana jest do osób zainteresowanych sztuką sceniczną, tańcem, tworzeniem spektakli, prowadzeniem zajęć i grup tanecznych, działaniami i animacjami artystycznymi dla różnych grup społecznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymuje dyplom animatora kultury w zawodzie: animator tańca

Posiada kwalifikacje do pracy artystycznej i animacyjnej w zakresie działań artystycznych z elementami tańca w różnych grupach wiekowych i społecznych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi wypowiedzieć się poprzez różne formy/style taneczne, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych, wykonawczych i animacyjnych
 • potrafi zachęcać do ruchu i do działań twórczych animowane przez siebie grupy
 • potrafi wykonać podstawowe elementy tańca klasycznego, towarzyskiego, współczesnego, nowoczesnego, ludowego oraz tworzyć etiudy taneczne, ruch sceniczny do spektakli teatralnych oraz happeningi i akcje animacyjne z elementami tańca, 
 • potrafi realizować własne koncepcje artystyczne oraz pracować w grupie świadomie dobierając metody i techniki pracy do umiejętności warsztatowych grupy
 • jest przygotowany do pracy zawodowej i współdziałania w ramach zespołów w instytucjach kultu
 • posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania kultury i sposobów jej animowania
 • posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej.

 Atuty kierunku

 • Kaliskie Studium od ponad 20 lat kształci animatorów tańca, zapewniając instytucjom kultury napływ wyspecjalizowanej kadry. Wykładowcy Studium to najwyższej klasy specjaliści (z tytułami doktorów) tancerze oraz doświadczeni pedagodzy, którzy poprzez indywidualną pracę ze słuchaczem, umożliwią mu realizowanie się w wybranej dziedzinie sztuki.
 • Podczas nauki słuchacze mają stały dostęp do sal tanecznych w ramach indywidualnych ćwiczeń. Studium stwarza im możliwość udziału w projektach pozaszkolnych,  prezentacji swoich działań na scenach ważnych instytucji kultury. Powstające pod koniec edukacji projekty dyplomowe są doskonałym wstępem do profesjonalnej pracy zawodowej. W ramach kierunku przewidziane jest również odbycie praktyk oraz stażu, który pozwoli przygotować absolwenta do podjęcia pracy zawodowej i nawiązania współpracy z przyszłym potencjalnym pracodawcą.
 • W Studium słuchacze poznaja różne techniki i style ruchowe – podstawy klasyki, elementy techniki Marthy Graham, Merce’a Cunninghama, podstawy rytmiki, wybrane metody kompozycji i choreografii,  tańce narodowe, techniki improwizacji ruchowej oraz kontakt-improwizacji, mody taneczne, wybrane tańce towarzyskie. To oczywiście nie wszystko, są jeszcze zajęcia z teatru ruchu i form scenicznych, polegające na pracy z tekstem i uczące operowania teatralnymi środkami wyrazu…
 • Nasi słuchacze uczą się anatomii, teorii ruchu, metodyki nauczania tańca i historii tańca, oglądają filmy tańca i spektakle taneczne – nagrane lub na żywo, dokonując później ich analizy i dyskutując na temat ich odbioru oraz użytych środków scenicznych.

Nasi słuchacze biorą udział w różnego rodzaju przeglądach i konkursach tanecznych, w swoim dorobku mamy prestiżowe nagrody otrzymane na Konfrontacjach Tańca Współczesnego w Koninie i na festiwalu PolemiQi w Warszawie oraz występy na Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego w Bytomiu, Międzynarodowym Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych, MultiArt i SoloDance w Kaliszu.


Tancerze organizują i uczestniczą w warsztatach tanecznych i teatralnych, wieczorach tańca współczesnego, tanecznych jam-sessions, działaniach taneczno – aktorskich przy okazji różnego rodzaju imprez kulturalnych, corocznie współorganizują obchody Międzynarodowego Dnia Tańca w Kaliszu.

Perspektywy zawodowe

Absolwent zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami będzie przygotowany do szerzenia animacji kultury tanecznej w społeczeństwie, pracy w teatrach tańca oraz teatrach zawodowych, szeroko rozumianym ruchu amatorskim (tancerz, choreograf, kierownik zespołów tanecznych), pracy animatora czasu wolnego w zakresie tańca, zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym, prowadzenia działalności gospodarczej ( np. szkoły tańca).

Close Menu